„Ryzykując zbytnie uproszczenie możemy powiedzieć, że żyjemy w kulturze, która wywiera na ludzi młodych presję, by nie zakładali rodziny ze względu na brak perspektyw na przyszłość. A ta sama kultura proponuje innym tak wiele opcji, że również oni są odwodzeni od założenia rodziny. W niektórych krajach, wielu ludzi młodych „często odkłada ślub z powodu problemów ekonomicznych, problemów z pracą bądź ze studiami. Czasem są to inne motywy, takie jak wpływ ideologii, które pomniejszają znaczenie małżeństwa i rodziny, doświadczenie niepowodzenia innych małżeństw, na które oni nie chcą się narażać, strach przed czymś, co uważają za zbyt wielkie i święte, ułatwienia socjalne i korzyści ekonomiczne wypływające z tytułu konkubinatu, czysto emocjonalna i romantyczna koncepcja miłości, obawa przed utratą wolności i niezależności, odrzucenie czegoś pojmowanego jako instytucjonalne i biurokratyczne.
Musimy znaleźć słowa, motywacje i świadectwa, które by nam pomogły w poruszeniu najgłębszych zakamarków serc ludzi młodych, gdzie są najobfitsze źródła ich zdolności do wielkoduszności, zaangażowania, miłości, a nawet heroizmu, aby ich zachęcić do zaakceptowania z entuzjazmem i męstwem wyzwania małżeństwa.”
Franciszek, Adhortacja Amoris Laetitia, nr 40.


„(…) trzeba pomóc młodym ludziom w odkryciu wartości i bogactwa małżeństwa. Powinni oni mieć możliwość poznania atrakcyjności pełnej jedności, która uwzniośla i udoskonala społeczny wymiar życia, przyznaje seksualności jej najwspanialszy sens, a jednocześnie promuje dobro dzieci i daje im najlepsze warunki dla ich dojrzewania i wychowania.”
Franciszek, Adhortacja Amoris Laetitia, nr 205.


Zachęcamy osoby żyjące w tzw. „wolnych związkach” do udziału w kursach przedmałżeńskich. W Archidiecezji Katowickiej wszystkie kursy prowadzone są metodą dialogową i mają na celu: wzajemne poznanie się przyszłych małżonków, podjęcia decyzji co do własnej przyszłości, przybliżenie wartości małżeństwa sakramentalnego. Udział w tychże naukach, umożliwi lepsze poznanie siebie samego i drugiej osoby, wzajemnych oczekiwań, pozwoli zobaczyć siebie w kontekście dalszego wspólnego życia.

Bliższe informacje w zakładce „nauki przedślubne”.

„W niektórych przypadkach, wzięcie pod uwagę swojej godności i dobra dzieci narzuca postawienie stanowczego kresu nadmiernym roszczeniom drugiej osoby, wielkiej niesprawiedliwości, przemocy lub chronicznemu brakowi szacunku. Trzeba przyznać, że „są przypadki, w których separacja jest nieunikniona. Niekiedy może stać się wręcz z moralnego punktu widzenia konieczna, kiedy chodzi właśnie o to, by uchronić słabszego małżonka lub małe dzieci przed poważniejszymi ranami, powodowanymi przez znęcanie się i przemoc, upokorzenia i wyzysk, obcość i obojętność”. Jednak „należy ją uznać za środek ostateczny, kiedy już wszelkie rozsądne oddziaływania okażą się daremne”.
Franciszek, Adhortacja Amoris Laetitia, nr 241.

Ojcowie wskazali, że „szczególne rozeznanie jest niezbędne do duszpasterskiego towarzyszenia osobom żyjącym w separacji, rozwiedzionym i opuszczonym. Trzeba przede wszystkim wysłuchać i dowartościować cierpienie tych, którzy doświadczyli niesprawiedliwie separacji, rozwodu lub porzucenia albo zostali zmuszeni, wskutek maltretowania przez współmałżonka, do zerwania pożycia. Wybaczenie doznanej niesprawiedliwości nie jest łatwe, ale jest drogą, którą umożliwia łaska. Stąd wypływa konieczność duszpasterstwa pojednania i pośredniczenia także za pomocą wyspecjalizowanych ośrodków konsultacyjnych, które winny powstać w diecezjach”. Jednocześnie, „osoby rozwiedzione, które jednak nie zawarły nowego związku małżeńskiego, będące często świadkami wierności małżeńskiej, trzeba zachęcać do znajdywania w Eucharystii pokarmu, który wspiera je w ich stanie. Lokalna wspólnota i duszpasterze winni towarzyszyć tym osobom z troską, zwłaszcza dzieciom lub gdy są w sytuacji poważnego ubóstwa”. Rozpad małżeństwa staje się bardziej traumatyczny i bolesny, gdy mamy do czynienie z ubóstwem, bo jest znacznie mniej środków na przeorientowanie życia. Osoba uboga, która traci ochronne środowisko rodzinne, jest podwójnie narażona na porzucenie i wszelkiego rodzaju zagrożenia dla swej integralności.
Franciszek, Adhortacja Amoris Laetitia, nr 242.

245. Ojcowie synodalni podkreślili również „skutki separacji lub rozwodu dla dzieci, które w każdym wypadku są niewinnymi ofiarami takiej sytuacji”. Ponad wszelkie rozważania, jakie chciano by poczynić, są one pierwszą troską, której nie może przysłaniać żaden inny interes lub cel. Rodziców żyjących w separacji błagam: „nigdy, nigdy, nigdy nie traktujcie dzieci jak zakładników! Rozeszliście się z powodu licznych trudności i przyczyn, życie wystawiło was na tę próbę, lecz niech ciężar tej separacji nie spada na dzieci, niech nie będą one używane jako zakładnicy przeciwko drugiemu małżonkowi, niech wzrastają słysząc, że mama mówi dobrze o tacie, choć nie są razem, i że tato mówi dobrze o mamie”. Czymś nieodpowiedzialnym jest niszczenie obrazu ojca lub matki, aby pozyskać uczucia dziecka, aby zemścić się lub bronić, bo to zniszczy życie wewnętrzne tego dziecka i spowoduje rany trudne do uleczenia.
Franciszek, Adhortacja Amoris Laetitia, nr 245.


Ogniska wspólnoty trudnych małżeństw „Sychar”: www.sychar.org

Diecezjalny duszpasterz rodzin „Sychar”: ks. Henryk Roman Skorupa

Żory – parafia pw. Św. Ap. Filipa i Jakuba, ul Garncarska 16.

Rydułtowy – parafia pw. Św. Jerzego, ul. Plebiscytowa 9.

Katowice – ośrodek ks. F. Blachnickiego, ul. Gawronów 20.

„Ważne, aby osoby rozwiedzione, żyjące w nowych związkach odczuwały, że są częścią Kościoła, że „nie są ekskomunikowane” i nie są traktowane jako takie, bo zawsze tworzą wspólnotę kościelną. Sytuacje te „wymagają uważnego rozeznania i towarzyszenia im z wielkim szacunkiem, unikając wszelkiego języka i postawy, które dałyby im odczuć, że są dyskryminowani, oraz popierania ich udziału w życiu wspólnoty. Troska o te osoby nie jest dla wspólnoty chrześcijańskiej osłabieniem jej wiary i jej świadectwa o nierozerwalności małżeńskiej, ale raczej w trosce tej wyraża ona swą miłość”.
Franciszek, Adhortacja Amoris Laetitia, nr 243.

„Tym, którzy nie mogą w sposób poprawny uregulować swego związku, należy przypominać, że mimo wszystko są dalej w Kościele, że mogą i powinni słuchać Słowa Bożego, uczęszczać na Mszę św., wytrwale się modlić, pielęgnować ducha i czyny pokutne, brać udział w życiu parafii i w jej dziełach miłości, ale nade wszystko cierpliwie wychowywać dzieci w wierze chrześcijańskiej. Dla takich osób urządza się czasem specjalne rekolekcje, a następnie organizuje się dla nich comiesięczne spotkania modlitewne, z Mszą św., homilią i dyskusją.”
Dyrektorium duszpasterstwa rodzin, nr 74.

„Z drugiej strony wielu Ojców „podkreśliło potrzebę uczynienia jeszcze bardziej dostępnymi i sprawnymi, być może całkowicie darmowymi, procedur stwierdzenia przypadków nieważności [małżeństwa]”. Opieszałość procesu irytuje i nuży ludzi. Moje niedawne dwa dokumenty na ten temat doprowadziły do uproszczenia procedur dla ewentualnej deklaracji nieważności małżeństwa.”
Franciszek, Adhortacja Amoris Laetitia, nr 244.

„ (…)Razem z Synodem wzywam gorąco pasterzy i całą wspólnotę wiernych do okazania pomocy rozwiedzionym, do podejmowania z troskliwą miłością starań o to, by nie czuli się oni odłączeni od Kościoła, skoro mogą, owszem, jako ochrzczeni, powinni uczestniczyć w jego życiu. Niech będą zachęcani do słuchania Słowa Bożego, do uczęszczania na Mszę świętą, do wytrwania w modlitwie, do pomnażania dzieł miłości oraz inicjatyw wspólnoty na rzecz sprawiedliwości, do wychowywania dzieci w wierze chrześcijańskiej, do pielęgnowania ducha i czynów pokutnych, ażeby w ten sposób z dnia na dzień wypraszali sobie u Boga łaskę. Niech Kościół modli się za nich, niech im dodaje odwagi, niech okaże się miłosierną matką, podtrzymując ich w wierze i nadziei. (…)”
Jan Paweł II, Familiaris constortio, nr 84.

DUSZPASTERSTWO ZWIĄZKÓW NIESAKRAMENTALNYCH

Rekolekcje dla związków niesakramentalnych:

Dom rekolekcjny Emaus:

3-5 grudnia 2021 r. 

2-4 grudnia 2022 r. 

Szczegóły i zapisany na stronie: http://www.emauskoniakow.pl/ 

Spotkania dla związków niesakramentalnych:

Parafia Matki Bożej Piekarskiej
ul. Pszczyńska 26
43-225 Wola k. Pszczyny
tel. 32 211 81 44

Spotkania dla związków niesakramentalnych:

  • druga niedziela miesiąca, godz. 17.00 – spotkanie w salce domu katechetycznego.

SĄD METROPOLITALNY ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

Adres: ul. Jordana 39,
40-950 Katowice

PORADNIA PRAWNA

Bezpłatne porady prawne odnośnie do procesu o nieważność małżeństwa udzielane są w środy w godzinach: 10.00 – 12.00 i 13.00 – 15.00, jak również w soboty od 09.30 do 12.30.
Przestrzegamy przed korzystaniem z usług kancelarii lub biur „prawno-kanonicznych”, oferujących swe usługi w mediach, w tym: za pośrednictwem Internetu. Zdarzają się przypadki bardzo wysokich i niemożliwych do skontrolowania kosztów skorzystania z takiej pomocy, jak również wątpliwej fachowości.

Najnowsze

21 październik 2021

Beatyfikacja ks. Jana Machy

20 listopada 2021 r., godz. 10.00 

13 październik 2021

Różaniec dla Rodzin

Zapraszamy do rodzinnego odmawiania różańca

15 wrzesień 2021

Rekolekcje w Koniakowie

Zapraszamy do Koniakowa na rekolekcje dla małżeństw i związków niesakramentalnych

23 czerwiec 2021

Warsztaty psychologiczne

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane, a w szczególności małżonków na warsztaty psychologiczne

22 luty 2021

Rok Rodziny Amoris Laetita

Rok Rodziny Amoris Laetitia jest inicjatywą papieża Franciszka, skierowaną do wszystkich rodzin...

19 luty 2021

Jubileusze małżeńskie 2022

Msza Święta w intencji jubilatów odbędzie się 22 maja 2022 r.